• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Modlitebné podnety na tento týždeň

Vedenie organizácie a zapojenie cirkvi: Vanuatu
Modlime sa za Kalite Tamau a Serah Sanhabat, vedúcich organizácie na preklad Biblie vo Vanuatu. Kalite predsedá správnej rade a Serah slúži ako tajomník. Správna rada zasadá v júli. Modlime sa za múdrosť, dobrý úsudok a odvahu, keď sa budú snažiť urobiť správne rozhodnutia ohľadne služby. Prosme Pána, aby im pomáhal v spolupráci s alianciou SIL a povzbudil miestne cirkvi aby sa zapojili do prekladu Biblie do jazykov krajiny Vanuatu. Nech Pán inšpiruje cirkvi k tomu, aby prebrali zodpovednosť za preklad Písma vo svojej krajine.

Pokrok v preklade: Papua-Nová Guinea
Projekt prekladu Biblie do jazyka Manambu v Papua-Novej Guinei prebieha už 30 rokov. Prekladatelia Ken a Rosa Nayau húževnato pracovali, aby ich rodáci získali prístup k Božiemu slovu. V marci spolu s tímom prekladateľov a konzultantom prekladu* skontrolovali 20% Novej zmluvy. Medzi skontrolovanými knihami je List Rimanom, Galaťanom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, Títovi a posledných 14 kapitol Lukášovho evanjelia. Ďakujme Bohu za dosiahnutie tohto míľnika. Modlime sa za vytrvalosť pri dokončovaní zvyšných kníh.
*Kontrola konzultanta: Konzultant dôkladne prechádza preklad spolu s tímom prekladateľov a kontroluje presnosť, jasnosť aj prirodzené znenie textu a hľadá vynechané časti, pridané myšlienky alebo nesprávne pochopené časti textu.

Správa organizácie a budovanie kapacity: Šalamúnove ostrovy
Modlime sa za Bible Translation and Literacy Partnership na Šalamúnovych ostrovoch. Prosme Pána, aby pomohol riaditeľovi v jeho snahe rozvinúť silný tím vedúcich pre správu a riadenie organizácie. Modlime sa za oddaných ľudí, ktorí budú naplno podporovať a budovať organizáciu. Ďakujme Pánovi za ľudí, ktorí jej doteraz pomáhali prácou na čiastočný úväzok. Prosme, aby Boh posilňoval správnu radu pri podpore a zbožnom vedení organizácie.

Vysielanie ľudí: Tonga
Modlime sa za Lupe v jej prípravách na službu v Papua-Novej Guinei. Je prvou členkou Bible Translation Organization of Tonga, ktorú vyšlú slúžiť v inej krajine. Vzdávajme Bohu chválu za schválenie jej trojročného pracovného povolenia, aby mohla slúžiť v Papua New Guinea Bible Translation Association. Prosme Pána, aby priviedol ľudí, ktorí by stáli po jej boku a podporili ju finančne, modlitebne a aj inými spôsobmi. Modlime sa za jej domáci zbor v Tonge, aby schválil a podporil Božie volanie v jej živote.

Používanie Písma: Papua-Nová Guinea
Jazykové spoločenstvo Dedua v Papua-Novej Guinei sa nachádza na horskom hrebeni. Deti sa tu učia čítať Božie slovo vo vlastnom jazyku a vychovávajú ich v kresťanskej viere. Modlime sa za ne slovami Žalmu 8:3: „Z úst detí a dojčiat si si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa.” Nová zmluva v jazyku Dedua bola vydaná v roku 2006. V roku 2016 vydali jej zrevidované vydanie a časti Starej zmluvy.

Preklad Biblie: Papua-Nová Guinea
Mnoho prekladateľských poradcov pokračuje vo svojej práci z domovskej krajiny z rôznych dôvodov. Osobná návšteva poradcu na projekte je preto veľkým povzbudením pre tím prekladateľov. Poradca pre preklad Starej zmluvy v jazyku Vasui v Papua-Novej Guinei pred časom navštívil tamojší prekladateľský tím. Ten mu dlhšie neodpovedal, pretože používal inú časť počítačového programu a nevidel jeho poznámky a návrhy k prekladu. Počas návštevy im ukázal, ako používať danú časť programu a všetci boli povzbudení tým, ako práca napreduje. Modlime sa za prekladateľské projekty, akým je projekt Vasui, kde poradcovia pracujú na diaľku.

Posilnenie mladých Wycliffe organizácií: Tichomorie
Mladé a novozaložené organizácie na preklad Biblie v Tichomorí potrebujú posilniť manažment a systém riadenia, aby sa stali silnými a energickými. Prosme Pána, aby pomáhal vedúcim týchto organizácií rozpoznať Jeho vôľu a dal im odvahu nasledovať Ho. Modlime sa, aby vedenie aliancie Wycliffe Global Alliance Asia Pacific Area rozpoznalo najlepší spôsob ako povzbudiť a podporiť tieto mladé organizácie.

Ďakujeme!

Prajeme Vám požehnaný týždeň!

Posledná úprava (Pondelok, 10 Júl 2017 19:02)

 

Hľadať