• Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia
 • Wycliffe Slovakia

Modlitebné podnety na tento týždeň

Komunitný a duchovný rozvoj: Peru

Členovia Interdenominačného hnutia pre celkový rozvoj Apurímac* (AIDIA) pracujú v Peru na preklade Bibliu do Východnej Apurímac Quechua, ďalej podporujú používanie Písma, šíria gramotnosť, podporujú rozvoj vodcovstva a sociálnych služieb, zdieľajú evanjelium prostredníctvom preložených audiovizuálnych médií a trénujú učiteľov. Modlite sa, aby Boh viedol a žehnal vedúcich zapojených v tréningu pre učiteľov. Ďakujte Bohu za 45 nových tried nedeľnej školy. Modlite sa za vedúcich AIDIA keď zvolávajú rôzne skupiny na stretnutia. Proste aj o nevyhnutné financie, potrebné na realizáciu týchto programov.

*Apurímac je región, ktorý sa nachádza v juho-západnej časti centrálneho Peru

Modlitby v čase zármutku: Latinská Amerika

Wycliffe Global Alliance Americas sa spojili s COMIBAM v modlitbách za komunitu pracovníkov v Božej misii v Latinskej Amerike. Spoločne smútime kvôli strate niekoľkých spolupracovníkov. Traja mimoriadne oddaní misijní pracovníci Antonio Pavon, Enesto McKenzie a Gaspar Bustamante odišli k Pánovi na večnosť počas posledných niekoľkých mesiacov. 13. júla Diego Senn, syn bývalého riaditeľa LETRA Argentina Rodolfa a Beatrice Senn, zahynul v leteckej havárií. Bol inštruktorom lietania pre Moody Aviation. Dvaja študenti, Joochan (Austen) Lee a Andrew Trouten tiež zahynuli počas tejto nehody. 20. júla na Costa Grande v Mexiku si Pán povolal k sebe dvoch pracovníkov z Misie Kairos, Ivana Alverdi a Cicera de Oliviero. Prosím modlite sa za všetky rodiny, ktorých sa tieto udalosti dotýkajú, aby našli u Pána milosť a útechu.

Modlitebné námety a dôvody na vďačnosť: Ekvádor

Proposito GlobalEkvádoru ďakuje za jednotu rôznych organizácií, ktoré spolupracujú a majú spoločenstvo na Kristovom diele. Ďakujte za nové medzinárodné stredisko ich misie. Modlite sa, aby ich nová budova slúžila k naplneniu potrieb komunity, v ktorej pôsobia vo Valle de los Chillos v Ekvádore. Modlite sa za rôzne misijné projekty, do ktorých sú zapojení mladí dobrovoľníci, ktorí sa podieľajú na konkrétnych úlohách. Proste Boha, aby pomohol Proposito Global vyzývať mnohých ľudí dať svoje životy do služby Bohu. Proste taktiež za prostriedky, ktoré sú potrebné na podporu každého jedného pracovníka.

Služba misii s cirkvou: Kostarika

Modlite sa za zamestnancov FEDEMEC, ktorí pracujú v Kostarike, kde školia a vysielajú pracovníkov, poskytujú im pastorálnu starostlivosť a tiež zabezpečujú prevod financií, ktoré sa vyzbierali na ich službu. Modlite sa každého zo 61 pracovníkov slúžiacich na Božom kráľovstve, o ktorých sa pracovníci FEDEMEC-u starajú. Proste Boha, aby aj naďalej žehnal ich kandidátsku školu, kde pripravujú budúcich služobníkov. Ďakujte Bohu za seminár, ktorý organizovali v zbore Nazaret Bible v júni, kde vystrojili cirkevný misijný tím, aby robil nábor a vysielal misijných pracovníkov na misijné pole.

Interkontinentálna účasť na preklade Biblie: Rovníková Guinea

Kresťanská asociácia pre preklad Biblie .(ACTB) v Rovníkovej Guinei je súčasťou Wycliffe Global Alliance Africa. Vďaka svojmu historickému a sociálno-lingvistickému pozadiu, ACTB udržuje spoluprácu s Wycliffe Americas. Modlite sa za riaditeľa Samuela Ndong. Modlite sa za Božie vedenie počas toho, ako ACTB pracuje na SISFOR** prieskume, kde analyzujú úroveň svojej vitality a rozvoja ako organizácie. Modlite sa za štruktúru ich predstavenstva. Dvaja z jeho členov sú koordinátormi pre prekladateľské projekty. Modlite sa za nich počas toho, ako sa zúčastnia seminára o filozofii Aliancie koncom augusta Keni.

* Rovníková Guinea je jediným africkým štátom, ktorého úradným jazykom je španielčina.

**SISFOR je virtuálna platforma organizácií Wicliffe Global Alliance Americas pre interakciu, zdieľanie a rozvoj

Digitálna Biblia: svet

Poslaním Digitálnej biblickej spoločnosti (DBS) je sprístupňovať Božie slovo v každom jazyku prostredníctvom digitalizácie biblických textov, komentárov, filmu Ježiš a zvukových nahrávok Písma. Všetky tieto materiály sú nahraté na jeden čip pre každý jazyk a je možné ich prehrať na mobilných telefónoch alebo iných zariadeniach. DBS prosí o modlitby za pokračujúcu spoluprácu s prekladateľskými tímami a medzinárodnými biblickými spoločnosťami. Ďakujte Bohu za nedávnu spoluprácu s  UNTI, kedy sa im spoločne podarilo sprístupniť Bibliu v materinskom jazyku trom komunitám v centrálnom Mexiku. Modlite sa za premenu sŕdc a celých spoločenstiev Božím slovom.

Podpora prekladu Biblie prostredníctvom školení a služby: El Salvádor

Chváľte Boha za to, že TRES je pozvaný, aby v rámci misionárskeho seminára v Guatemale viedol úvodný kurz lingvistiky. Podobné semináre, ktoré pripravujú študentov na budúci tréning pre prekladateľov Biblie, bolo v nedávnej minulosti možné absolvovať na rôznych miestach v El Salvádore. Ďakujte Bohu za príležitosti hovoriť o potrebe prekladu Biblie v miestnom zbore, kde boli prítomní aj regionálni vodcovia viacerých lokálnych cirkví. Modlite sa za stretnutie valného zhromaždenia TRES, ktoré sa koná tento mesiac. Proste Boha o vedenie pri reštrukturalizácií predstavenstva. Vďaka Bohu za členov TRES, ktorí s nadšením propagujú službu prekladu Biblie.

Ďakujeme!

Prajeme Vám požehnaný týždeň!

Posledná úprava (Utorok, 14 August 2018 22:48)

 

Hľadať